msu-forum Четверг, 20.06.2019, 01:00
Приветствую Вас Инакомыслящий | RSS
Меню сайта

Розвиток державно-правових концепцій у Стародавньому Римі


Естафету розвитку політико-правових учень, започаткованих в Елладі
впродовж розглянутого періоду, перейняли мислителі Стародавнього Риму.

Безперечно, державна і правова думка Риму чимало запозичила від поглядів
Сократа, Платона, Аристотеля, Епікура та багатьох інших античних
мислителів, але теоретичним концепціям римських авторів були притаманні
своєрідність і новизна, чому сприяли нові соціально-економічні умови життя.

Так, характерна для давньогрецької думки ідея взаємозв'язку політики і
права отримала свій подальший розвиток і нове втілення у трактуванні
Цицероном держави як публічно-правової спільності. Погляди грецьких
стоїків щодо вільного індивіда було використано римськими авторами
(Цицероном і юристами) для створення, власне, нової концепції — поняття
юридичної особи (правової особи, персони). Значним досягненням
давньоримської думки було створення самостійної науки — юриспруденції.
Римські юристи детально розробили значний комплекс політико-правових
питань у царині загальної теорії держави і права, а також окремих
юридичних наук (цивільного, державного, адміністративного, кримінального
та міжнародного права). Римські автори у своїх конструкціях теоретично
відобразили ту нову, відмінну від давньогрецької, історичну і
соціально-політичну реальність, в умовах якої вони жили і творили. Це,
зокрема, криза полісної форми держави та старої полісної ідеології,
перетворення Риму в імперію тощо. Давньоримські мислителі зробили
значний внесок в історію вчень про державу і право, помітно вплинули на
подальший розвиток політичних і правових учень за середньовіччя і в
новий час.

Особливо системними і ґрунтовними були вчення Марка Туллія Цицерона
(106—43 до н. е.) і римських юристів.

У своїх наукових роздумах, викладених у творах "Про державу", "Про
закони" та ін., Цицерон наголошував, що основою держави є прагнення
людей жити разом, а осередком — сім'я.

Держава, на його думку, — узгоджене правове утворення, здобуток народу.

Він підкреслював особливий зв'язок держави і власності та зауважував, що
основною її метою є охорона власності народу і окремо кожного
громадянина. Цицерон робив спробу визначити категорію "народ",
підкреслюючи, що це не будь-яке об'єднання людей, а об'єднання, в основі
якого — погодженість стосовно питань права і спільності інтересів.

Мислитель піддав аналізові різні форми державного устрою і зазначав, що
вони розрізняються залежно від кількості правителів. Це може бути
царська влада, влада оптиматів (аристократії) або народна влада
(демократія). Всі вони, на його думку, недосконалі. Найбільш вдалою може
бути лише держава, що має ознаки всіх згаданих форм. Прикладом такої
форми держави, на його думку, є римська державність, у якій
функціонували магістрати, сенат і народні збори. Значну увагу мислитель
приділяв особам державного діяча та ідеального громадянина. Управляти
державою повинна людина, наділена доброчинністю, здатна оволодіти
знаннями про державу і право та застосовувати їх у дійсності. Без таких
знань державний діяч не може бути мудрим і справедливим.

Ідеальному громадянинові мають бути притаманні прагнення до пізнання
істини, справедливість і величність духу. Він повинен виконувати приписи
законів, не чинити нікому зла, не зазіхати на чужу власність.

Розвиваючи попередні природно-правові уявлення, Цицерон апелював до
закону природи і права як основи спілкування людей у державі. Право, що
спирається на справедливість і розумний закон природи, є виразником
загальної користі кожного учасника правового спілкування. Природне
право, за його вченням, виникає раніше від держави з її писаними
законами, тому останні мусять відповідати вимогам природного права.
Критерієм справедливості є відповідність законів, установлених волею
людей, законам природи.

Панування справедливості в суспільстві настане лише тоді, коли всі
учасники спілкування діятимуть згідно з приписами законів.

Але рівноцінними учасниками спілкування Цицерон бачив тільки вільних
людей. Для рабів справедливість полягала в тому, щоб ними володіли
справедливо. Рабство як таке виправдане, воно обгрунтоване природою, і
для рабів їхнє становище корисне.

Ідею духовної свободи всіх людей, незалежно від громадянського стану,
висловлював представник нової Стої Сенека (бл. 4 до н. е. — 65 н. е.).
Він зауважував, що рабство не поширюється на всю особистість, краща її
частина є вільною. Панові підкорене і належить лише тіло раба, а його
дух сам собі пан^[1] <#_ftn1>.

У своєму вченні Сенека обстоював ідею про те, що всі люди, незалежно від
їхнього походження чи майнового стану, повинні стати суб'єктами права.
Лише в цьому випадку чинне в суспільстві право може відповідати
справедливості.

Сенека висунув власну природно-правову концепцію, в якій неминучий та
божественний за характером "закон долі" відіграє роль того права
природи, якому підпорядковано всі людські прагнення і творіння включно з
державою і правом. Він уважає, що всесвіт — це природна держава зі своїм
природним правом, визнання чого — справа необхідна і розумна. Членами
цієї держави, за законом природи, є всі люди, незалежно від того,
визнають вони це чи ні. Що ж до окремих державних утворень, то вони —
випадкові, значимі не для всього людства, а тільки для певного кола людей.

Подібні ідеї розвивав також Епіктет (50— 130 н. е.), який наголошував
головно на проблемі морального самовдосконалення і належного виконання
ролі, визначеної кожному долею. Взаємовідносини людей повинні чітко
базуватися на принципі: "Чого не бажаєш собі, не бажай і іншим".

Марк Аврелій Антоній (121—180 н. е.) розвивав "...уявлення про державу з
рівним для всіх законом, якою правлять відповідно до рівності й
рівноправності всіх, та царство, в якому найвищим благом є свобода
підлеглих". У своїй праці "До самого себе" Марк Аврелій підкреслював, що
зі спільних для всіх людей духовних засад випливає, буцімто всі люди —
розумні істоти; якщо ж так, то й розум, який наказує, що робити, а чого
не робити, теж буде спільним. На спільності розуму базується спільність
закону, який є однаковим для всіх, оскільки всі люди — рівні, всі вони є
громадянами і творять єдиний суспільний устрій.

Подальший розвиток уявлень про сутність права у Стародавньому Римі
пов'язаний з творчістю видатних юристів II—III ст. Ульпіана, Гая,
Модестина, Павла.

Зусиллями римських юристів було створено нову науку — юриспруденцію. В
їхньому полі зору знаходилося широке коло проблем загальнотеоретичного і
галузевого характеру. Особливе значення як для самого римського права,
так і для подальшої історії права мало ґрунтовне розроблення ними
юридичних питань майнових відносин із позицій захисту інтересів
приватної власності. Вони, власне, розробили юридичну основу права
людини на власність.

Розглядаючи справи, юристи інтерпретували чинні правові норми в дусі
їхньої відповідності вимогам природного права І справедливості, а в разі
колізії змінювали стару норму, з урахуванням нових уявлень про
справедливість і справедливе право. Така правоперетворювальна, а часом і
правотворча, інтерпретація римських юристів мотивувалася пошуками такого
формулювання припису, що його дав би за нових обставин сам законодавець.
Прийняття правовою практикою нової інтерпретації означало визнання її
змісту як нової норми права, а саме, норми jus civile (цивільне право),
що у вузькому розумінні означало право юристів, а в широкому —
охоплювало також звичаєве право, законодавство народних зборів і
преторське право.

Визнання римськими юристами реальності природного права, яке є частиною
права взагалі, а водночас — відсутність у римському праворозумінні
спеціального поняття позитивного права (як заперечення природного права,
його своєрідної протилежності) означало, що у трактуванні римських
юристів природне право, як усяке інше право, що його вони визнавали,
належало до чинного права та було його специфічною складовою
(компонентом і властивістю права взагалі), а не лише теоретико-правовою
конструкцією і категорією, не тільки "чистим" поняттям, зовнішнім для
норми права і принципів фактично чинного права.

Піддаючи аналізові категорію "право", Ульпіан, зокрема, писав, що тому,
хто вивчає право, необхідно насамперед знати, звідки походить слово jus
(право). Воно отримало свою назву від слова justitia (правда,
справедливість). Розглядаючи відмінність природного і позитивного права,
він зазначав, що "право народів" (jus gentium) — це те, чим користуються
тільки люди у відносинах між собою, а "природне право" (jus naturale) є
загальним для всіх живих істот.

Ідею взаємозв'язку та єдності різних складових права найбільш чітко
виразив юрист Павло: "Слово "право" вживається в кількох розуміннях:
по-перше, "право" означає те, що завжди є справедливим і добрим, — таке
природне право. В іншому розумінні "право" — це те, що корисне всім чи
багатьом у якійсь державі, — це цивільне право. Всі ці розуміння
одночасно присутні в загальному понятті права".

Згадані юристи розробили багато аспектів римського права, яке стало
класичним. Своїми правовими концепціями: поділом права на приватне й
публічне, вченням про юридичних осіб, права та обов'язки громадян вони
зробили суттєвий внесок у розроблення проблематики співвідношення права
і свободи.

У 426 р. 345 фрагментам із творів Модестина, значній кількості положень
із концепцій Ульпіана, Гая і Павла було надано юридичної сили. Згодом
положення їхніх учень було включено в Дигести (Кодифікацію Юстиніана).

Рівночасно, підкреслюючи, як і стоїки, невідповідність рабства
природному праву, вони його не заперечували, посилаючись на право
народів. Раб не визнавався ними юридичною особою і навіть людиною, а
тому не міг бути суб'єктом права. Вони пропонували розглядати його як
знаряддя праці, а в правовому аспекті відносити до речей.

Отже, попри важливе значення поглядів римських юристів для з'ясування
сутності права, розкриття проблеми співвідношення права і свободи, їхні
підходи мали суттєві вади. Римське право було класичною теорією тільки
щодо окремих правових питань, і назвати його правом у повному розумінні
слова неможливо, оскільки в ньому відсутнє поняття вільної особистості,
що поширюється на всіх без винятку людей.

Наприкінці XI ст. центром розвитку юриспруденції став університет у
Болоньї. Головна увага у вивченні права приділялася тлумаченню (глосам)
кодифікації Юстиніана, особливо Дигест. Звідси й назва цього напрямку —
школа глосаторів. Аналогічний підхід розвивався і в інших університетах
(у Падуї, Пізі, Парижі, Орлеані). Вибрані глоси всієї школи було видано
в середині XIII ст. Аккурсіусом.

Коментатори (постглосатори), які заступили глосаторів у XIII—XV ст.,
головну увагу приділяли тлумаченню самих глос, а також виявляли значний
інтерес до вчення римських юристів про природне право. Вони трактували
природне право як вічне й розумне право, що випливає з "природи речей",
та обстоювали його примат і верховенство над позитивним правом.

Діяльність глосаторів і коментаторів значною мірою сприяла процесові
рецепції римського права в Західній Європі.

Вчення і теоретичні розробки римських юристів знаходили відображення та
інтерпретацію у творчості всіх визначних представників правової думки
Європи. Чимало сучасних понять, термінів і юридичних конструкцій бере
початок у працях римських авторів, у римському праві.

ЛІТЕРАТУРА

Аристотель. Никомахова этика // Сочинения: В 4 т. — М., 1983. — Т. 4.

Аристотель. Политика. — Там само.

Гегель Г. Лекции по истории философии // Сочинения: В 14 т. — М., 1932.
— Т. 10.

Дигесты Юстиниана. — М., 1956.

История политических и правовых учений / Под ред. В. С. Нерсесянца. —
М., 1995.

Лурье С.Я. Демокрит. — Л., 1970. Материалисты Древней Греции. — М., 1955.

Нерсесянц В. С. Право и закон. — М., 1983.

Платон. Государство // Сочинения: В 3 т. — М., 1971. — Т. 3.

Платон. Законы. — Там само. Семенов В. Г., Шаповал В. Н., Шулъженко Ф.
Ф. К вопросу о философских основаниях права. — К., 1995. — С. 5—12.

Фрагменты ранних греческих философов. — М., 1989. Хрестоматия по истории
Древнего Рима. — М., 1962. Цицерон. О государстве // Цицерон. Диалоги. —
М., 1966.

Все цифры о России...
Территория Российской Федерации составляет 17.075.400 кв. км, из которых более 45% расположено за Полярным кругом, в полосе вечной мерзлоты, протяженность государственной границы 58.322 км, общее количество населенных пунктов 157.895, из них более 30.000 до сих пор не имеют телефонной связи, а 17.895 не имеют и жителей.

Большая часть брошеных деревень и поселков приходится на Северо-Запад, Поволжье и Центральный федеральный округ.

Общая численость населения России, по последним сведениям, составляет, по разным оценкам, приблизительно, 134.000.000 человек.
Из них 73,1% (97.954.000) проживают в городах и поселках городского типа, причем:
в Москве 9.269.000, в Московской области 6.900.000,
в Санкт-Петербурге 5.897.000, в Ленинградской области 2.350.000.
(не считая иностранных мигрантов-нелегалов)

На территории России проживают от 9 до 14 млн иностранных граждан, из которых свыше 6,8 млн не имеют легального статуса. В последнее время ситуация с притоком нелегальных мигрантов имеет положительную тенденцию, приобретая статус государственной политики компенсации депопуляции. При этом, по данным Роскомстата, в стране насчитывается свыше 5 млн собственных граждан, не имеющих работы.

Из общей числености населения:
65% составляют люди пенсионного и предпенсионного возраста - 87.100.000
личный состав армии вместе с контрактниками, срочниками, вольнонаемными и персоналом вспомогательных и ремонтных предприятий - 2.247.000
офицеры, прапорщики и срочники погранвойск и ПВО - 1.275.000
штатные сотрудники ФСБ, ФАПСИ, ФСО, СВР и пр. - 1.458.000
аппарат МИД и госзагранучреждений (ООН, ЮНЕСКО, пр.) - 782.000
штатные сотрудники МЧС, МВД, ВВ, Минюста и Прокуратуры - 2.246.000
работники таможни, налоговых и прочих инспекций, и т.п. - 1.492.000
служащие прочих федеральных министерств и ведомств - 1.695.000
сотрудники аппаратов властных структур с депутатами - 1.370.000
чиновники всевозможных лицензирующих, контролирующих, инспектирующих и разрешительно-регистрационных органов - 1.371.000
клерки пенсионных, социальных, страховых и прочих фондов - 2.218.000
священнослужители и обслуга религиозных и культовых сооружений - 592.000
оргпреступные группировки, просто "братва" и заключенные - 1.857.000
безработные (по данным Госкомстата) - 5.900.000
постоянно проживающие и работающие за границей - 2.489.000

Итого: 114.092.000 человек, которые ничего не производят и существуют либо за счет бюджета, либо за счет платежеспособной части населения.

Остается 19.908.000 человек. И это наше все. Вся налогооблагаемая база.

В которую, между прочим, входят еще и малолетние дети, школьники, студенты, домохозяйки, сироты, беспризорные, бомжи, хронические больные, чернобыльцы, вынужденные переселенцы, беженцы, и пр. и пр. и пр.

Это, отчасти, объясняет тот факт, что ВВП России не намного превышает экономический продукт округа Лос-Анджелес, США.

Удвоение ВВП - это пока, хоть и президентский, но проект, а вот в коррупции Россия за 2005 год достигла высшего, африканского уровня. Всего год назад российские чиновники довольствовались примерно такими же взятками, как их азиатские коллеги из Индии и Непала. Сегодня запросы отечественных взяткополучателей достигли уровня Нигера и Сьерра-Леоне.
В рейтинге честности чиновников Россия на 126 месте из 156.

В Москве насчитывается 257 общественных туалетов, в Санкт-Петербурге - 275, т.е. один туалет на 22 тыс. жителей, не считая туристов. И все они закрываются в семь вечера.
(В древнем Риме было 144 общественных туалета)

Только пятая часть населения страны считает обстановку в России спокойной и благополучной.
Больше половины граждан (51%) убеждены, что Россия движется по неверному пути, и лишь 38% опрошенных верят в правильность курса. Причем в январе 2004 года соотношение было обратным – 50% считали, что курс правильный, а 37% – что неверный.
Продолжения рыночных реформ сейчас хочет лишь треть граждан (33%). В то же время 45% опрошенных заявили, что пока так и не приспособились к переменам, а еще 26% убеждены, что никогда не смогут к ним приспособиться.
Собственное материальное положение назвали хорошим 18% опрошенных, 54% сочли его тяжелым, но терпимым, 24% заявили, что "больше терпеть невозможно".
Лишь 14% надеются на улучшение своего материального положения в ближайшем будущем, а 22% полагают, что оно будет только ухудшаться.
Почти четверть россиян (24%) готовы участвовать в массовых выступлениях протеста с экономическими требованиями. Год назад таких граждан было 17%. Участвовать в забастовках готовы 19%.
Деятельность правительства не одобряют 61%, одобряют только 34% опрошенных.
92% офицеров Российской армии открыто и откровенно нелояльны к власти.

В России 20.000.000 человек исповедуют ислам и официально считают себя мусульманами.
Большинство мусульманских лидеров и учёных призывают убрать с герба России православную символику.
Если количество мусульман будет расти сегодняшними темпами, а демографическая ситуация в стране будет ухудшаться, то мусульманская община может поставить вопрос о введении в стране поста вице-президента, исповедующего ислам.
Может быть, именно с прицелом на такую ситуацию Владимир Путин предложил странам – членам Организации Исламская конференция принять туда Россию.

Кроме того, в России, только официально зарегистрированных:
- наркоманов - более 870.000
- алкоголиков - свыше 1.580.000
- психически больных - 978.000
- больных туберкулезом - около 370.000
- ВИЧ инфицированных - не менее 260.000 человек, из них более 25.000 в С-Петербурге,
- гипертоников - свыше 22.400.000 человек
и тенденции к снижению этих показателей пока не наблюдается.
Напротив, свыше 300 человек каждый день пополняют питерский список СПИДоносцев.
За минувший год число людей, страдающих высоким кровяным давлением, увеличилось в России на 800.000. Однако, реальное количество людей с болезнями системы кровообращения, по экспертным оценкам, значительно выше. Более половины всех смертей в России связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кстати, о болезнях, 93% медикаментов, реализуемых через общедоступные аптеки, либо фальсифицированы, либо не соответствуют качественным показателям и срокам годности.

Полезно также учесть, что согласно официальной статистике средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет 58 лет, 11 месяцев и 16 дней, женщины умудряются дотягивать аж до 72 лет, 4 месяцев и 4 дней, что не удивительно при среднестатистической зарплате 4.522 рубля в месяц и официальном прожиточном минимуме в 2.293 рубля, для пенсионеров 1.747 рублей (данные Госкомстата, 2004 год).
Число российских душ с доходами ниже этого уровня составляет 42.200.000.

С 1993 года по 2003 год чистый отток капитала из России, составил более 150 млрд USD.
В 2003 году эта цифра составила $14,8 млрд по сравнению с $9,2 млрд в 2002 году.
За первое полугодие 2004 года из России за рубеж ушло около $10 млрд.
Прогнозируемый чистый отток капитала в этом году ожидается в размере $17 млрд, но будет зависить от ситуации с "ЮКОС"ом и, скорее всего, значительно превысит уровень ожиданий.

Число бедных в России, по официальным данным, сократилось к концу первого полугодия 2004 года до 29,8 млн человек, или 20,8% населения.
Однако, сохраняется высокий уровень дифференциации доходов между богатыми и бедными слоями населения. Так, по итогам второго квартала 2004 года этот показатель достигал 15,2 раза по сравнению с 15 разами во втором квартале 2003 года.

Последний писк моды среди российской бизнес-элиты - квартиры и дома в английской столице. Их покупают для себя, для обучающихся в Англии отпрысков, а также для сдачи внаем. В 2004 году, каждый 15-й дом, проданный в Лондоне, купили россияне.

В России, в 2003 году, только в военной сфере выявлено нецелевое использование бюджетных средств в размере 14 млрд рублей.

Косметический ремонт, проведенный в здании Государственной думы перед началом работы парламента нового созыва, обошелся в 5 млн рублей.
Привилегии слуг народа - в том числе использование около 600 тысяч правительственных автомобилей - оцениваются в сумму около 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Согласно итогам проверки Счетной Палаты, по состоянию на 29 декабря 2003 года в реестре федерального имущества было учтено лишь 3% федеральной собственности за рубежом. Стоимость этих 3% превышает $21 млн. При этом не учтенными остаются объекты недвижимости балансовой стоимостью $2,6 млрд, находящиеся в ведении МИДа, Минобороны, МПС и других ведомств.

В России существует свыше 160 контролирующих органов, которые могут прийти к вам с проверкой. Часть из них (Прокуратура, ФСБ, МВД, таможня), имеют право возбуждать и расследовать уголовные дела и заниматься оперативно-розыскной деятельностью.

В 2003 году решениями квалификационной коллегии были отрешены от должности 68 судей, к дисциплинарной ответственности были привлечены 220. В 2005 году к реальному лишению свободы на длительный срок были приговорены 4 федеральных судьи.

Но, вернемся к населению. Россия поставила крест на демографии.
Провести детальный анализ демографической ситуации, чтобы предложить действенные методы ее исправления, невозможно: с 1997 года и по сей день так и не восстановлен сбор ряда самых базовых статистических показателей.
За девять месяцев нынешнего года в нашей стране число умерших увеличилось на 18,6 тыс. человек, а число рождений снизилось на 36,3 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем разные демографы в своих прогнозах сходились на том, что рост числа рождений должен был сохраниться еще как минимум до 2010 года, однако этого не произошло. Понять причины, повлиявшие на снижение рождаемости, и предложить меры корректировки демографического процесса оказывается невозможно: в течение почти 8 лет не собираются базовые статистические и социальные данные. Многочисленные обращения специалистов к правительству с просьбой восстановить статистический учет до сих пор не нашли поддержки у власти.
Естественная убыль населения (разница между числами смертей и рождений) за девять месяцев текущего года составила 629400 человек, что на 55000 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Возросший миграционный прирост даст 100-тысячную компенсацию убыли россиян. В итоге абсолютное сокращение населения составит за 2005 год примерно 750000 человек, как и в прошлом году.
Ежегодно Россия теряет по численности населения целую область примерно равную Псковской или Костромской, республику типа Карелии или крупный город, такой как Краснодар.

Росстат свидетельствует: в 79 российских регионах сократилась рождаемость, в 60 выросла смертность.
Россия стареет: средний возраст жителей страны - 37,7 лет. Резко сократилось число детей в возрасте до 16 лет. Средняя российская семья состоит из двух-трех человек.
Расчитывать на прирост населения шибко не приходится, хотя, несмотря на 8 млн ежегодных абортов, рождаемость в России все-таки есть и составляет аж 0,3% (402.000 человек) в год. Однако, во всех регионах России, за исключением Дагестана и Ингушетии, рождаемость - ниже черты естественного воспроизводства.
Забавная деталь: в России замужних женщин на 65 тысяч больше, чем женатых мужчин.
И еще: в России официально зарегистрировано более 2 млн. сирот.

В России 30% детей рождаются вне брака. Десять лет назад вне брака родилось 14,6% детей, а к 2003 году эта цифра увеличилась вдвое. С 1992 года население России сократилось более чем на 9 млн человек. На 1000 трудоспособных россиян приходится более 600 человек нетрудоспособного возраста.

В России ежегодно умирает свыше 3.000.000 человек. Смертность только от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней системы кровообращения превышает 1.800.000 человек.
В России 26.000 детей не доживают до 10 лет, ежедневно умирает 50 младенцев, 70% из них в родильных домах.
Подстанции "скорой помощи" в Ульяновске находятся на грани катастрофы: машины заправляются в кредит, 70% автомобилей изношены. В Омске из-за несвоевременного прибытия бригад ежемесячно погибают 50-60 больных, а во Владимирской области звонящим открыто заявляют: "Мы к людям старше 70 лет не выезжаем".

Однако, население России неуклонно уменьшается не только за счет "естественной убыли населения", как изящно выражаются официальные лица.

По данным Генпрокуратуры, реальный уровень преступности в России в 3 раза выше статистического. В 2004 году остались нераскрытыми 1.000.246 преступлений, в том числе 5635 убийств.
По причинам криминального характера ежегодно уходит из жизни свыше 150.000 человек. (официальная статистика МВД)
В дорожно-транспортных происшествиях, которых в России в прошлом году произошло 184.000, ежегодно гибнет около 35.000 человек, число раненых превышает 215.000.
Ущерб от автокатастроф за 2002 год составил 182 миллиарда рублей. Прирост печальных показателей составляет около 16% в год.
В 209.870 пожарах, случившихся в России в 2003 году, погибло свыше 16.850 человек, травмировано свыше 11.560 человек.
Не менее 40.000 человек ежегодно умирает от употребления некачественного алкоголя.

В 2004 году из Москвы были выдворены 49821 иностранцев, не имеющих регистрацию. Это практически вдвое больше, чем в 2003 году.
По данным МВД РФ, с начала 2004 года в России иностранцами совершено более 41000 преступлений, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период в 2003 году. Среди совершенных иностранцами преступлений большинство связано с использованием и изготовлением поддельных документов (27,6%), кражи составляют 17,9%, незаконный оборот наркотиков - 10,5%, отмечаются грабежи, мошенничества и разбойные нападения.
При этом наибольшую криминальную активность в России проявляют граждане стран СНГ, на долю которых приходится свыше 92% преступлений. В частности, граждане Украины в 2004 году совершили 18,9% от общего числа преступлений, Таджикистана - 16,1%, Узбекистана - 12,6%. Из граждан стран дальнего зарубежья особо активными являются преступники из Китая, Индии, Литвы, Вьетнама и Латвии.

За период с августа 1999 по июнь 2002 года, только в Чечне, по данным Комитета солдатских матерей, погибло не менее 11.500 военнослужащих. Число раненых, ставших инвалидами, не сложно вычислить, исходя из стандартной войсковой пропорции 1:5.
Заметим, уничтоженные в ходе "операции" боевики (тоже, между прочим, в основном, граждане России) учитываются отдельно, а это еще 15.800 человек. Только убитыми.

В России каждый год кончают с собой около 60.000 человек.
Число людей, добровольно расстающихся с жизнью, особенно повышается ранней весной.
У российских мужчин около 90% убийств и 80% самоубийств приходится на трудоспособный возраст, у женщин более половины самоубийств (54%) и около одной трети убийств (31%) - на возрасты старше трудоспособного.
К группам повышенного суицидального риска относятся военнослужащие срочной службы (до 70% всех самоубийств в армии приходятся на первый год службы), заключенные (60% всех самоубийств в течение первых трех месяцев и в последние месяцы перед освобождением), офицеры в отставке и лица, вышедшие на пенсию.
Особенно пугающая ситуация в России с самоубийствами среди подростков.
По данным агентства социальной безопасности, в России уровень самоубийств в молодежной среде составляет 53 случая на 100 тыс. населения.

Характерно, что более 70% подростков в нашей стране страдают хроническими заболеваниями.
По данным Минздрава России, 16% российских школьников хотя бы раз употребляли наркотики, еще 8% учащихся школ находятся в группе риска, 3,1% школьников наркозависимы.
В прошлом году в России от передозировки наркотиков скончались 112 школьников.
Что касается студентов, то из них 30% употребляли наркотики, 20% находятся в группе риска и 4,8% наркозависимы.

В 2003 году в России из-за несоответствия нормам пожарной безопасности были закрыты 13.000 школ. Такое решение было принято МЧС по итогам проверки более 150 тыс. школ в российских городах и селах. Наиболее пожароопасными являются сельские школы, большинство из которых было построено вскоре после Великой Oтечественной войны. По словам главы МЧС Сергея Шойгу, таких школ в России около 30%.

За последние 35 лет из России уехали свыше 30 млн человек. (данные МИД РФ)
Въехали в страну (легально) 3 млн человек. Причем, в основном, из республик бывшего СССР.
Ежегодно, в рамках иммиграционных программ, приема беженцев и воссоединения семей,
56.000 человек из бывшего СНГ, в основном из России, уезжают в США.
27.000, несмотря ни на что, принимает Израиль.
12.000 составляет квота Австралии.
9.000 аккуратно выбирает Германия.
7.500 предпочитают Канаду.
5.800 вступают в браки с иностранцами и тоже, почему-то, уезжают.
Итого: -117.300 человек в год, причем наиболее образованных, деловых и активных.

И это чисто официальные цифры, отражающие число оформленных выездных дел на ПМЖ. А кто считает тех, кто уезжает по гостевым приглашениям, студенческим и рабочим визам?

По оценкам экспертов, примерно 20.000 российских ученых работают на страны ЕС, оставаясь штатными сотрудниками Российских научных учреждений, по большей части закрытых ("электронная утечка умов").

Согласно докладу Economist Intelligence Unit и корпорации IBM, за прошедший год по состоянию готовности к использованию информационных технологий Россия скатилась с 48-го на 55-е место в списке 64 крупнейших в экономическом отношении государств.
Знаковые показатели: широкополосным доступом в интернет пользуются всего 2% российских семей, ассигнования на научные исследования и разработки составляют 1% от внутреннего национального продукта, насыщенность населения страны персональными компьютерами только 13%.

Россия занимает третье место в мире по числу научных работников на 1 млн. населения – 3494 человек. Из первой пятерки лучшие показатели только у Норвегии – 4377 и Швеции – 5186.
Однако пользователей сети Интернет в России на 1 тыс. населения – 40,6 человека, а в тех же Норвегии и Швеции – 502,6 и 573,1. На Ямайке – 228,4.
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – это интегральный показатель, с его помощью определяется уровень развития страны.
Россия в этом рейтинге занимает 57-е место из 177 с показателем 0,795, попав в "щель" между Болгарией и Ливийской Арабской Джамахирией.

В рейтинге экономик мира по уровню свободы, подготовленном американским Фондом наследия, 155 государств. Самой свободной в мире признана экономика Гонконга, самой несвободной – экономика КНДР. Неожиданный успех у Эстонии – ее экономика оказалась на 4 месте. Россия занимает в этом списке 124 место перед Румынией и Камеруном, но после Индонезии и Руанды.

По оценке аналитиков Массачусетского кризисного центра, контролировать территорию России населением менее 50 млн. человек невозможно чисто физически, т.к. плотность этого самого населения, в этом случае, составит менее 2,9 человек на квадратный километр. (Для сравнения: плотность населения Германии составляет 235 чел. на кв. км, США - 26,97.)

Учитывая все вышеизложенное, несложно предположить, что Россия может оказаться в этой ситуации уже через 5 лет.
Может быть потому российские политики так легко обещают своим избирателям все что уг

Форма входа
Логин:
Пароль:

Календарь новостей
«  Июнь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Copyright MyCorp © 2019Хостинг от uCoz